Copyright © 2010-2018

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest tłumacz przysięgły języka niemieckiego mgr Jarosław

Kucharczyk z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich.

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Zgodnie z § 6 Kodeksu tłumacza przysięgłego: "Tłumacz przysięgły zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, którą objęte są wszelkie informacje uzyskane w związku z tłumaczeniem (…) oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność osobistą za sposób ich przechowywania w każdej postaci, w tym również w formie zapisu elektronicznego z zastosowaniem dostępnych środków technicznych". Oznacza to w szczególności, że również wszelkie dane osobowe, do których jako tłumacz nabywam dostęp podczas swojej pracy, są chronione nowoczesnym system zabezpieczeń oraz nie podlegają przekazywaniu osobom trzecim.

W przypadku tłumaczenia poświadczonego: podanie imienia i nazwiska oraz adresu zleceniodawcy jest

obowiązkowe. Dane te będą pobrane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności

wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia

zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z

dn. 25.10.2014 r. z późniejszymi zmianami). Te dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa dla

tłumaczy przysięgłych. Repertorium prowadzone jest w formie papierowej.

Podanie innych danych (e-mail, nr telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do Twojej identyfikacji przy

odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej.

Te dane zostaną usunięte na życzenie po odbiorze zlecenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest

prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Twoich, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach

podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą

one (w postaci zredagowanych tłumaczeń) przechowywane od dnia odbioru tłumaczenia na okoliczność

ewentualnych reklamacji oraz roszczeń. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie

usprawiedliwiony interes administratora.

Kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane

przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów

tłumaczeń). Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

W przypadku, gdy życzysz sobie otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych

niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Ciebie taki

obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Masz prawo żądania od administratora:

dostępu do dotyczących Ciebie danych,

dostarczenia Ci kopii danych podlegających przetwarzaniu,

prostowania tych danych,

usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma

obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych

osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesiesz sprzeciw, o którym mowa niżej.

Masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą

prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rozporządzenie  
TŁUMACZENIA - ÜBERSETZUNGEN
Design by iT Designer
PL       DE